Algemeen

Wat is tto?

Tto staat voor tweetalig onderwijs. Op De Nassau is dit een onderwijs- en verrijkingsprogramma binnen het vwo, waarbij leerlingen zich een uitstekende actieve en passieve kennis van het Engels eigen maken en zich internationaal oriënteren.

De grote vaardigheid in het Engels ontstaat doordat in de eerste drie klassen 50% van de lesuren in het Engels aangeboden wordt. Naast een extra uur voor het vak Engels krijgen de leerlingen in klas 1 de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en lichamelijke oefening in het Engels. Na een gewenningsperiode is de voertaal tijdens de tto-uren Engels. Naast Engelse lesboeken wordt ook zelf ontwikkeld lesmateriaal gebruikt. Tijdens de opleiding is het van belang dat leerlingen zoveel mogelijk authentiek Engels meekrijgen. Daarom hebben we ook twee native speakers als docent Engels in het team van tto-docenten.

Ook in klas 2 en 3 staat een extra uur voor het vak Engels op het rooster. In tto-2 wordt het vak natuurkunde aan het pakket toegevoegd. In tto-3 is het vak scheikunde de nieuwkomer. In tto-4, 5 en 6 is voor minimaal 25% van de totale studiebelasting Engels de instructietaal. Het vak Engels heeft in die drie jaar zes uur extra, opdat leerlingen goed voorbereid worden op hun IB-examen (International Baccalaureate) voor Engels. Met dit wereldwijd erkende en zeer gewaardeerde diploma tonen zij aan dat ze een heel hoog niveau Engels hebben bereikt. Ook buitenlandse universiteiten en hogescholen erkennen dit diploma (zie ook www.ibo.org).

Officiële tto senior-school

In januari 2012 heeft het toenmalige Europees Platform (https://www.nuffic.nl/) de school het volledige tto-certificaat verleend, nadat we in januari 2010 het junior-certificaat al hadden behaald. De kwaliteit van het onderwijs, de examenresultaten, de 100% score bij de IB-examens, het programma voor Europese en internationale oriëntatie en het niveau van de tto-leerlingen en -docenten kregen in het beoordelingsrapport de hoogste waardering.

Europese en internationale oriëntatie

Een belangrijk aspect van het tto-onderwijs is kennismaking met andere culturen. In klas 1 staat een studiereis naar Engeland op het programma. In klas 3 hebben we een uitwisselingsprogramma met een van onze Europese partnerscholen. In het vijfde leerjaar reizen de leerlingen naar een universiteitsstad in het Verenigd Koninkrijk of Ierland. In het tweede en vierde leerjaar vinden andere internationaliseringsactiviteiten plaats, waaronder projectmatige samenwerking met onze buitenlandse partnerscholen. Hierbij wordt intensief gebruikgemaakt van ICT. Tevens is er ook bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer veel aandacht voor de Europese en internationale oriëntatie.

Kwaliteit

De Nassau heeft zich aangesloten bij het landelijk netwerk van tto-scholen (https://www.nuffic.nl/voortgezet-onderwijs/tweetalig-onderwijs/het-netwerk-tto). Daar zijn standaarden ontwikkeld voor de kwaliteit van het tweetalig onderwijs. Zowel het aantal lessen in het Engels als de kwaliteit ervan wordt gecontroleerd door het Nuffic. Elke tto-docent heeft een speciale opleiding gehad, zowel in taalvaardigheid als didactiek. Regelmatige nascholing is voor de docenten belangrijk om te kunnen blijven voldoen aan de hoge eisen die aan het tto-onderwijs worden gesteld.

Daarnaast draagt De Nassau er zorg voor dat de overige vakken niets te kort komen. Ook in die lessen wordt de leerling uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Onderzoek heeft aangetoond dat tto-leerlingen een hoog taalvaardigheidsniveau in het Engels bereiken zonder dat dit ten koste gaat van de andere vakken. De tto-leerling doet aan het eind van klas 6 het gewone Nederlandse eindexamen, met alle rechten en mogelijkheden op vervolgstudie die daarbij horen. Het IB-diploma is een waardevolle aanvulling, waarmee hij kan aantonen dat hij het academisch Engels machtig is. Deze leerling kan bij Engelstalige boeken direct in de stof duiken, terwijl de reguliere vwo-leerling zich eerst moet richten op het Engels.