Vwo

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) leidt leerlingen op voor een vervolgstudie aan de universiteit. Een team van docenten, in samenwerking met de directeur en coördinator, geeft vorm en inhoud aan het onderwijs aan deze groep leerlingen. We kiezen op het vwo van De Nassau voor beproefd en eigentijds onderwijs, waarbij we het maximale uit de leerling proberen te halen. Kenmerkend voor De Nassau is dat veel jongens en meisjes die met een lager advies zijn binnengekomen, de school met een vwo-diploma verlaten. Ook de vwo’er die extra uitdaging nodig heeft, bieden wij diverse mogelijkheden .

Eerste klas

Leerlingen die naar De Nassau willen, kunnen kiezen tussen het tweetalig vwo (
www.denassau.nl/index.php/leerlingen/vwo/tto ) of de vwo-/havobrugklas. We verzorgen de lessen op vwo-niveau en toetsen op ditzelfde niveau. Omdat er ook leerlingen naar de havo bevorderd kunnen worden, hebben we ons cijfersysteem in klas 1 zo ingericht dat we iedere toets beoordelen met twee cijfers. Er is een vwo-cijfer en een havocijfer, opdat iedere leerling kan zien op welk niveau hij een prestatie heeft geleverd.

Gymnasium of atheneum

Het bijzondere van ons vwo-aanbod is dat leerlingen aan het eind van het eerste jaar een weloverwogen keuze kunnen maken tussen atheneum of gymnasium (
www.denassau.nl/index.php/leerlingen/vwo/gymnasium) . Leerlingen van groep 8 kunnen zich bij hun keuze voor een middelbare school niet zo’n goede voorstelling maken van wat een gymnasiumopleiding voor hen inhoudt. De combinatie van deze ervaring, de eigen voorkeur en het binden advies van de docentenvergadering maken een verantwoorde keuze voor de vakken Grieks en Latijn mogelijk.

Studielessen klas 1 en 2

Naast de gewone lessen in de eerste twee leerjaren besteden we in studielessen veel aandacht aan de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). Daarnaast werken alle leerlingen zelfstandig aan het digitale rekenprogramma. Als een leerling niet het vereiste niveau bij die vakken haalt, biedt de school als service studielessen aan voor taal en de kernvakken. Voor leerlingen die hun rekenvaardigheid willen bijspijkeren, zetten we lentoren in. Op deze manier kunnen zij alsnog het beste uit zichzelf halen.

Nederlands en rekenen in de bovenbouw
De examenkandidaten hebben een aangepast examen Nederlands en moeten de rekentoets afleggen. Het cijfer voor de rekentoets moet minimaal een 5 zijn en telt mee in de slaag-/zakregeling.

Ook in klas 4, 5 en 6 werken leerlingen zelfstandig aan het rekenprogramma. Zowel voor rekenen als Nederlands vinden regelmatig toetsen plaats om vast te kunnen stellen of leerlingen voldoen aan het vereiste niveau. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om bepaalde tekortkomingen, al dan niet met behulp van een lentor, bij te werken. (
www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/). 

Nassau Academie

De vwo’ers hebben het vak academische vorming binnen het programma van de Nassau Academie (
www.nassau-academie.nl). Twee docenten verzorgen een zogenaamde minor over een bepaald onderwerp, waarbij leerlingen beter de verbanden tussen vakken leren inzien en zich de daarbij gevraagde vaardigheden weten eigen te maken. Na verloop van zes jaar heeft de vwo’er naast zijn reguliere gymnasium- of atheneumdiploma een schat aan kennis en academische vaardigheden opgedaan. Deze vaardigheden zullen bij een decentrale toelating voor en in het universitair onderwijs zelf van pas komen.

Voorbereiding op het vervolgonderwijs

Via een intensief programma van oriëntatie op studie en beroep helpen we de leerling de juiste keuze te maken voor zijn vervolgstudie en zo de kans op uitval te verkleinen. Een leerling die weet welk beroep en dus welke studie hij na het vwo kiest, zal gemotiveerd met zijn studie bezig zijn.

Naast het lesprogramma

Naast het reguliere lesprogramma en de voorbereiding op het examen hebben de vwo-leerlingen, de jaarlijkse excursies, sport- en culturele dagen. De leerlingenvereniging organiseert voor klas 1, 2 en 3 ieder jaar een schoolfeest en in de bovenbouw het galabal. In vwo-4 nemen leerlingen deel aan de maatschappelijke stage en in klas 5 hebben ze een buitenlandse reis onder schooltijd.

<!-- Voor aanvullende informatie over het vwo kunt u met ondergetekende contact opnemen.